Cink Universal univerzální čistič na všechny povrchy Professional 5 l

Hersteller CINK

7,12€

Verfügbarkeit On stock 2 pcs (28.03.2023)
  • Univerzální čistící prostředek na všechny omyvatelné povrchy a plochy
  • Zajišťuje perfektní čistotu s unikátní Nano Formulí
  • Vhodný zejména na podlahy, kuchyňské a koupelnové prostory
  • Po použití není třeba oplachovat
  • Jemná vůně červených plodů
  • Větší výhodné balení 5 l

Popis

Vysoce účinný univerzální čisticí prostředek Cink (vlastní výrobek Drogeo) s unikátní Nano Formulí pro celou domácnost a další užitné prostory s jemnou vůní červených plodů, která příjemně provoní interiér. Cink je produkt nejvyšší kvality sestavený dle formulí nové generace. Vhodný pro čištění všech typů povrchů, jako jsou podlahy, obklady, dlaždice, povrchy z umělých hmot, okna apod. Inovativní složení i všestrannost dělá z univerzálního čisticího prostředku Cink nejlepší volbu při běžném úklidu i při odstraňování odolných skvrn a usazených nečistot. Povrchy čistí do hloubky a zanechává je zářivě čisté.

 

Použití

Rozpusťte 1 lžíci prostředku v 5 l horké vody.

 

Pokyny pro bezpečné zacházení


P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít.
P305 + P351 + P338

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.

 

Doplňkové věty


EUH 208 Obsahuje 2-(4-terc-butylbenzyl)propanal; Isocyclemone; alpha-hexylcinnamic aldehyde; Hexyl salicylate. Může vyvolat alergickou reakci.

 

Nebezpečné látky: Sodium Laureth Sulfate, Sodium Dodecylbenzensulfonate.

 

Další nebezpečnost:
PBT nebo vPvB nebylo pro směs stanoveno.

Varování

Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.
Nebezpečné látky: Sodium Laureth Sulfate, Sodium Dodecylbenzensulfonate.

 

Složení

 < 5 % aniontové povrchově aktivní látky, konzervační látky (Methylchloroisothiazolinone, Methylsothiazolinone). parfém. Obsah těkavých látek: Ehtanol 0,2%. Obsahuje Hexyl, salicylate, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone. Může vyvolat alergickou reakci.

 

 

Signální slovo: Varování

 

Standardní věty o nebezpečnosti:
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

 

0 Bewertungen

+ Bewertung

Bitte anmelden oder registrieren um Bewertung zu verfassen